Каталог на статиите

Главна » Статии » РЕЛИГИОЗНИ РАЗКАЗИ » РЕЛИГИОЗНИ РАЗКАЗИ

РАЗКАЗИТЕ ОТ КОРАНА
    "Ние ти разказваме най-хубавите разкази с откровението, което ти дадохме в този Коран..."
/12 : 3/

       Скъпи братя и сестри! Всевишният Аллах, за да посочи верния път на хората към справедливост, равноправие, за да възпита техния дух и сърца в любов към Него, Той им изпратил Пророци. В Свещеният Коран са споменати 25 от тях. 

       Първият Пророк, който е избран от Всевишния, в действителност е и първият човек на земята. Неговото име е Адем /а.с./. Последният Пророк е Мухаммед /с.а.с./. Между тях е имало много Пророци, но с точност не знаем техния брой. На всички Пророци Аллах е изпратил Писания, чрез които да покажат на хората правия път. 

       Свещените Книги са 104 на брой. От тях 100 са изпратени във вид на страници, наречени още "Сухуф". От тези писания днес не е останало нито едно. Останалите 4 са големи Книги - Теурат, Зебур, Инджил и Коран-и Керим. Трите не са запазени в оригинален вид и са претърпели промени с изключение на Свещения Коран. 
       Коран-и Керим, който е най-съвършената Книга, ще бъде пазен от промени до Съдния ден.
     Всевишният Аллах повелява:
    
"Наистина Ние низпослахме Напомнянето и Ние непременно ще го пазим."
                                                       /15 : 9/ 

       Историята, която днес се шири по света, е между истината и заблудата, между последователите на Пророците и техните противници. 

       От разказите за Пророците ние можем да се поучим. Да научим какви са били грешките на предишните народи, заради които са били унищожени. Също така да придобием достоверна история за човечеството и да разберем Свещената ни Книга. Самите учени разделят Корана на три части. В една трета от него се говори за Пророците. На много места се споменава за Адем /а.с./, Ибрахим /а.с./ и Мухаммед /с.а.с./, дори има сури /глави от Корана/, които са назовани с имена на Пророци. От разказите за Пророците можем да извлечем голяма поука. 

       Всевишният Аллах казва:
      "В разказите за тях има поука за разумните хора."
/12 :111/

      От всичко казано до тук разбираме, че ако не сме запознати с разказите за Пророците, сме пропуснали един голям раздел от Свещения Коран. 

       Всевишният Аллах повелява:
       "И всичко ти разказваме от вестите за пратениците, за да укрепим с него сърцето ти. С тях при теб дойде истината и поучение, и напомняне за вярващите."
/11:120/

      В това знамение Аллах /С.Т./ споменава, че в Корана е разказано за изминалите Пророци, за да се укрепи така сърцето на Мухаммед /с.а.с./, да избегне разногласията на хората спрямо тях, а също така за поука и напомняне на вярващите.

      Най-светлия пример е примера на последния Пророк Мухаммед /с.а.с./, след това са  примерите на  Пророците преди него. А след Пророците пример за нас могат да бъдат и сподвижниците на Мухаммед /с.а.с./, както самия  Пратеник обяснява в един хадис:
      "Кълна се в Аллах, че след Пророците няма по-достоен на земята от Ебу Бекир."

      Изпращането на Пророците започва със създаването на човечеството. В едно предание от Пророка /с.а.с./ се казва, че броят на Пратениците наречени "Расюл" е повече от 300, а броят на Пратениците "Небий" е повече от 124000. Всевишния Аллах най-добре знае техния брой!
      
      Именно тук е мястото да обясним каква е разликата между "Расюл" и "Небий":
      Расюл - Пратеник на Аллах, на който са му низпослани знамения и му е заповядано да ги разпространява.
      Небий - Пратеник на Аллах, на който са му низпослани знамения, но не му е заповядано да ги разпространява.
     
      От тук разбираме, че всеки "Расюл" е и "Небий", но "Небий" не може да бъде "Расюл".
     
      По времето на Исраил, когато починел Пророк, Аллах изпращал друг. Понякога по едно и също време, на едно и също място имало по трима, дори по четирима Пророка. Тогава хората никога не оставали без предупредител. Пророците винаги били изпращани когато хората изпаднели в неверие, заблуда и забравели своя Създател. Пророците понасяли всякакви огорчения, обиди, дори някои от тях били бити и убивани, но въпреки това те проявявали изключително търпение в разпространението на посланието от Всевишния Аллах.
  
    Скъпи братя и сестри! Пророците са съществували. Една от основите на нашата вяра е да вярваме в тях. Всевишният Аллах не е оставил хората без предупредител, за да нямат те извинение в Деня на равносметката.


Садък Садък
Категория: РЕЛИГИОЗНИ РАЗКАЗИ | Добавил: ikra (03.02.2010)
Разгледали: 1163 | Коментар: 1
Всички коментари: 1
+1   Спам
1 rrafi   (05.02.2010 09:32) [Материал]
Селям Алейкум!

"В разказите за тях има поука за разумните хора."
/12 :111/

Аллах да е доволен за хубавия пост.


Коментари могат да добавят единствено регистрирани потребител
[ Регистрация | Вход ]