Каталог на статиите

Главна » Статии » СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА » СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА

ИСЛЯМЪТ НЕ Е ИЗТОЧНИК НА ТЕРОРИЗЪМ, А НЕГОВО ОТРИЧАНЕ

 

      Някои хора, които твърдят, че действат в името на религията, може да са разбрали погрешно своята религия или да я прилагат погрешно. Поради това е погрешно от поведението на тези хора да се създава някакво впечатление за тази религия. Най-добрият начин за разбиране на исляма е посредством неговия свещен източник.

      Свещеният източник на исляма е Коранът; и според модела за морал в Корана ислямът е напълно различен от представата, която някои западняци имат за него. Коранът е базиран на нравствени понятия като любов, състрадание, милосърдие, саможертвеност, толерантност и мир. И един мюсюлманин, който живее изцяло според тези морални правила, е силно пречистен, дълбоко мислещ, търпелив, заслужаващ доверие и любезен. Той дарява хората около себе си с любов, уважение, мир и чувство за радост от живота.


     
—Ислямът е религия на мира и благополучието

      На арабски език думата ислям има същото значение като "мир”. Ислямът е религия, която е низпослана, за да предложи на човечеството един изпълнен с мир и благополучие живот, с който е разкрито безкрайното Божие милосърдие и съчувствие на земята. Бог приканва всички хора да приемат нравственото учение на Корана като един модел, чрез който милосърдието, състраданието, толерантността и мирът могат да бъдат изживени на земята. В сура Ал-Бакара, айет 208, е дадена следната заповед:

      "О, вярващи, встъпете всички в покорството и не следвайте стъпките на сатаната! Той е ваш явен враг.”

      Както видяхме в този айят, хората могат да имат благополучие единствено приемайки исляма и живеейки според морала, на който ни учи Коранът.


     
—Бог осъжда злото

      Бог е заповядал на човечеството да избягва злото; той е забранил неверието, неморалността, бунта, жестокостта, агресивността, убийството и кръвопролитието. Онези, които не се подчиняват на тези Божии заповеди, както се казва в по-горния айет, вървят по стъпките на Сатаната и са приели един начин на мислене, който Бог ясно обявява за забранен. По-долу са цитирани само два от множеството айети, които третират този въпрос:

      "А които нарушават обета пред Аллах, след като са го потвърдили, и прекъсват онова, което Аллах повели да се свърже, и сеят по земята развала, за тези е проклятието и за тях е лошият завършек.”

(Сура Ар-Раад, 25)


      "И чрез онова, което Аллах ти е дал, се стреми към отвъдния дом, и не забравяй своя дял от земния живот, и върши добро, както Аллах ти е сторил добро! И не се стреми към развала по земята! Аллах не обича сеещите развала.”

(Сура Ал-Касас, 77)

 

      Както можем да видим, в ислямската религия Бог е забранил всякакъв вид злонамерени действия, включващи тероризъм и насилие. И наказва онези, които извършват такива дела. Един мюсюлманин предоставя красота на света и го облагородява.


      
—Ислямът поддържа толерантността и свободата на словото

      Ислямът е религия, която поощрява свободния живот, идеи и мисли. Тя забранява напрежението и конфликтите между хората, клеветите, недоверието и дори мисленето на лоши неща по адрес на някой друг човек.

      Ислямът не само забранява терора и насилието, но дори и най-малкото налагане на някакво схващане от страна на друго човешко същество.

      "Няма принуждение в религията. Отличи се вече истината от заблудата. Който отхвърли сатаните и повярва в Аллах, той се обвързва с най-здравата връзка, която не се къса. Аллах е всечуващ, всезнаещ.”

(Сура Ал-Бакара, 256)


      "И напомняй! Ти си само за да напомняш.Не си над тях властващ.”

(Сура Ал-Гашийа, 21-22)

 

      Да насилиш някого да повярва в една религия или да я изповядва е против духа и същността на исляма, защото вярата трябва да бъде приета по собствена воля и чиста съвест. Разбира се, мюсюлманите могат да се подтикват един друг да спазват нравствените правила, на които ни учи Коранът, но те никога не използват насилие. Един човек в никакъв случай не може да бъде принуждаван да изповядва религия, като му се предлагат земни преимущества.

      Нека си представим напълно противоположен модел на обществото. Например един свят, в който хората биват насилвани със закон да изповядват религията. Един такъв социален модел е напълно противоположен на Исляма, защото вярата и преклонението имат стойност единствено когато са насочени към Бог. Ако съществува система, която да принуждава хората да вярват и да се прекланят, то те ще бъдат религиозни единствено от страх от системата. Онова, което е приемливо от гледна точка на религията, е тя да бъде изповядвана в среда, където е разрешена свободата на съвестта, и да бъде изповядвана с цел спечелване на Божието благоволение.


       
—Бог е забранил убиването на невинни хора

      Според Корана един от най-големите грехове е да убиеш човешко същество, което няма никаква вина.

      "Заради това предписахме на синовете на Исраил, че който убие човек не за човек или заради покварата му по земята, той сякаш е убил всички хора. А който спаси човек, той сякаш е спасил всички хора. Дойдоха при тях Нашите пратеници с ясните знаци. После мнозина от тях подир това престъпваха на земята.”

(Сура Ал-Маиде, 32)

      "И които не зоват друг бог заедно с Аллах, и не отнемат живот – Аллах е възбранил това, освен по право, – и не прелюбодействат. А който върши това, ще срещне възмездие”

(Сура Ал-Фуркан, 68)

 

      Както бихме могли да видим в горецитирания айет, онези, които убиват невинни човешки същества без причина, биват заплашени със зловещо наказание. Бог е разкрил, че убиването на един човек е толкова голям грях, колкото да убиеш цялото човечество. Всеки, който уважава Божиите прерогативи, не би наранил дори един човек, камо ли пък хиляди невинни хора. Онези, които си мислят, че ще се измъкнат от правосъдието и наказанието в този свят, по никакъв начин няма да могат да се спасят от равносметката, която ще трябва да направят пред Бог в Съдния ден.

      И така, онези вярващи, които знаят, че след смъртта си ще дадат равносметка пред Бога, ще бъдат много внимателни в спазването на ограниченията, които Бог е поставил.


    
—Бог повелява на вярващите да бъдат състрадателни и милостиви

      В този айет е обяснен мюсюлманският морал:

      "И е от онези, които вярват и взаимно се наставляват за търпение, и взаимно се наставляват за състрадание. Тези са хората на десницата”

(Сура Ал-Белед, 17-18)

 

      Както виждаме в този айет, едно от най-важните нравствени правила, които Бог е низпослал на Своите раби, за да могат да получат спасение и милост и да отидат в Рая, е "взаимно да се наставляват за състрадание”.

      Ислямът, както е описан в Корана, е една модерна, просветена и напредничава религия. Мюсюлманинът е преди всичко миролюбив човек. Той е толерантен, с демократичен дух, културен, просветен, честен, с широки познания в сферата на науката и изкуството и цивилизован.

      Всеки мюсюлманин, който е възпитан с изтънчения морал, на който ни учи Коранът, се обръща към всеки с любовта, която ислямът очаква. Той показва уважение към всяка идея и цени изкуството и естетиката. Той приема с примирение всяка ситуация, като намалява напрежението и възобновява разбирателството. В общества, състоящи се от хора като тези, цивилизацията ще бъде по-развита, ще има по-висок социален морал, повече радост, щастие, справедливост, сигурност, изобилие и блаженство, отколкото в повечето съвременни нации по света днес.


     
—Бог e повелил толерантност и снизхождение

      Сура Ал-Араф, айет 199, в който се казва "придържай се към снизхождението”, изразява представата за опрощаване и толерантност, което е едно от основните принципи на ислямската религия.

      Когато погледнем към ислямската история, ние можем ясно да видим как мюсюлманите въвели това важно правило, на което ги учи Коранът, в социалния си живот. Във всеки един момент от своя напредък мюсюлманите унищожавали забранените обичаи и създали една свободна и толерантна обстановка. Те направили възможно хора с напълно различна религия, език и култура да живеят под един покрив в свобода и мир и по този начин били облагодетелствани със знание, здраве и длъжност. Подобно, една от най-съществените причини огромната и широко разпространена османска империя да бъде способна да поддържа своето съществувание толкова много векове, е бил нейният начин на живот, ръководен от толерантността и разбирателството, предоставени им от исляма. От векове мюсюлманите са характеризирани с тяхната толерантност и състрадание. Във всеки един от времевите периоди те са били най-справедливите и милостиви от хората. Всички етнически групи в рамките на тази мултинационална общност са изповядвали свободно религиите, които са следвали от години, и се наслаждавали на всяка възможност да живеят със собствената си култура и да извършват богослужение по свой избор.

      В действителност тази толерантност на мюсюлманите, когато е осъществявана така, както е повелено в Корана, сама по себе си би могла да донесе мир и благополучие на целия свят. Коранът третира този определен вид толерантност така:

      "Не са равни добрината и злината. Отблъсквай я с най-доброто и тогава онзи, от когото те е деляла вражда, става като близък приятел.”

 (41:34)

 

        Заключение:

      Всичко това показва, че моралът, на който ислямът учи човечеството, е такъв, който ще донесе мир, щастие и справедливост на света. Варварството, което се среща по света днес под името "ислямски тероризъм”, е напълно отдалечено от моралното учение на Корана. Това е работа на невежи, фанатични хора, престъпници, които нямат нищо общо с религията. Решението, което ще бъде приложено срещу тези индивиди и групировки, които се опитват да извършват варварските си дела под маската на исляма, ще бъде обучаването на хората на истинския морал, на който ни учи ислямът.

      С други думи, ислямската религия и моралното учение на Корана не са поддръжници на тероризма, а средство, чрез което светът може да бъде спасен от терзанието на тероризма.  Из "Еволюционната измама” – Харун Яхя


Категория: СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА | Добавил: ikra (24.04.2010)
Разгледали: 645
Всички коментари: 0
Коментари могат да добавят единствено регистрирани потребител
[ Регистрация | Вход ]