Каталог на статиите

Главна » Статии » ИСЛЯМ И НАУКА » НАУЧНИ ОТКРИТИЯ - ДОКАЗАТЕЛСТВА

АСТРОНОМИЯТА И КОРАНЪТ!

От стари времена има теории за това, коя е първичната материя във Вселената и за произхода й, но и до днес този въпрос не е изяснен напълно. Истината е, че чрез усъвършенстващите се теории фактите и чудото на Свещения Коран в тази връзка се изясняват по-добре.
„Не виждат ли неверниците, че небесата и земята бяха съединени, а Ние ги разделихме? И сторихме от водата всяко живо същество. Не ще ли повярват?” (21: 30)

„После се насочи към (сътворяването на) небето, а то бе дим...” (41: 11) 

Убежденията на съвременните астрофизици в тази насока съвпадат с разясненията на тези айети. Когато коранични факти за произхода на Земята били представени на проф. д-р Юшили Козайн, директор на Токийския научноизследователски център, той попитал: „Кога е низпослана тази книга?” Отговорили му: „Преди 1400 години.”
Шокиран, той казал: „Несъмнено, тази книга гледа на Вселената от върха. Вижте как всяко нещо е видяно до най-малката подробност и е описано по съвършен и недостижим начин!... Няма нещо, което да е скрито за нея!” 

На своя конференция проф. Козайн заявил, че съвременната наука вече има своите ясни потвърждения за възникването на земята и другите небесни тела; че първоначално те били купчина втърден газ и се образували в резултат на взрив. В този момент му били представени фактите на Корана, от които останал силно изненадан.

Коранът нарича тази първоначална материя духан (дим). Терминът силно впечатлил професора, защото дотогава науката наричала състоянието на втърдения газ мъгла, а мъглата, която се състои от студ и вода, е била далече от истината. С определението духан Коранът направил вярно описание и същевременно уточнил възникналата реакция и отделилата се от нея температура. Следователно преди 1400 години Свещеният Коран предоставил на човечеството съвършени знания за истината, които едва сега се откриват от учените. Съвсем ясно следният айет представя това чудо:
„И дарените със знанието виждат, че онова, което ти бе низпослано от твоя Господ, е истината и води към пътя на Всемогъщия, Всеславния.” (34: 6) 

И кой знае! Този айет може да е пълен с изненади за истината, която ще бъде разбрана в бъдеще!...
Попитали проф. Козайн как е възможно Коранът да представя толкова подробни факти, отнасящи се до науката, щом досега тя е открила съвсем малка част от тези тайни? Той отговорил: „Не е възможно тези факти да бъдат човешко слово! Ние, учените, можем да се задълбочим в една конкретна област, а Коранът по неоспорим начин обхваща и представя всички науки за Вселената! Никой човек не разполага с такива всеобхватни и съвършени научни способности! От сега нататък пътят на научния ми живот ще минава през Корана! Ще разширявам предишната си научна ограниченост чрез него!”
В Корана има айети, които сочат, че земята е кръгла. В един от тях се казва:
„Сътвори Той небесата и земята с мъдрост. Той заставя нощта да следва деня и заставя деня да следва нощта...”
(39: 5) 

В този айет изразът теквир означава навиване на нещо около кръгъл (като глава) предмет. Изразът теквир описва един обективен феномен, който се наблюдава да земята. Онази част от въртящото се около остта си земно кълбо, която е към Слънцето, е светлата, т.е. това е денят. Но понеже земята се върти, осветената част се променя. При въртенето си светлата част става тъмна, а тъмната – светла. Значи нощта следва деня и деня следва нощта. А това показва, че повърхността на Земята е кръгла. Така с израза теквир от този айет се обяснява, че формата на Земята е кръгла и че тя се върти. Като доказателство, че Земята се върти, учените приемат следните айети:
„И ще видиш планините – мислиш ги неподвижни, а те отминават, както облаците отминават...”
(27: 88) 

За движението на Слънцето и Луната се казва:
„И слънцето е устремено към своето местопребиваване. Така е отредил Всемогъщия, Всезнаещия. И на луната отредихме фази, докато заприлича на изсъхнала палмова клонка. Нито слънцето може да настигне луната, нито нощта да изпревари деня. Всички по своя орбита плават.” (36: 38-40) 

През VII в. не можело дори да се помисли, че Слънцето и Луната се движат кръгообразно по определена траектория. Суеверията за тяхното движение били много. Дори когато Ибрахим, синът на Пророка Мухаммед (с.а.с.), починал, е имало слънчево затъмнение. Хората казали, „че Слънцето се е затъмнило, защото починало детето на Пророка.” След това Пратеника на Аллах (с.а.с.) казал:
„Слънцето и Луната са от знаменията, които свидетелстват за съществуването на Аллах. Те не се затъмняват нито поради смъртта на някого, нито за раждането му...” (Ел-Бухари, Кусуф, 15) 

Тъй като през III – IV в. по хиджра хората нямали познания за движението на Слънцето и Луната, които свидетелстват за величието и могъществото на Аллах, по същото време един от тълкувателите на Корана, Табери, казал следното във връзка с 38. – 40. айет от сура Йа Син: „По отношение на подобни въпроси, чиято същност като цяло не знаем, задачата ни е да мълчим!...” 

Това становище показва до колко хората по онова време били далеч от мисълта за движението на Слънцето и Луната по определена траектория. Ясно е, че ако по времето на Пророка (с.а.с.) думата фелек (орбита, траектория) представлявала астрономически термин, никак няма да е трудно да се разтълкуват тези айети. Но в Корана заемал място терминът орбита с неразкрития си смисъл, който едва след векове излиза наяве. 

Тук трябва да се обърне внимание на следното:
Изопачената Тора определя Слънцето и Луната като „светлините” – Слънцето като „голяма” светлина, а Луната като „малка”. А Свещения Коран известява, че Луната и Слънцето притежават различни качества, както и че те не са еднакви светлини.
„Но не, кълна се в залезите на звездите – а това е клетва – ако знаете – велика...” (56: 75-76) 

Тези айети с велика клетва привличат вниманието към месторазположението на звездите. Съвременните физици и астрофизици казват, че „залезите на звездите” се разбират като белите дупки, от които се появили, и черните дупки, в които залязват. Белите дупки представляват невероятни енергийни складове. В тях има толкова енергия, че могат да се появят милиарди звезди. Обикновено това са семената на галактиките. 

Що се отнася до черните дупки, те са загадъчно звездно гробище. Те погубват в своята неизвестност времето и всички материи, намиращи се около тях. Темата, която се засяга в айета с велика клетва, в светлината на съвременната наука е разбрана за днес само дотолкова. Несъмнено тя съдържа още много мъдрости, които трябва да се изяснят.
Във всяко тяло във Вселената съществуват Божие изкуство и ред. Между телата няма сблъсъци. В движенията си за миг дори те нито закъсняват, нито изпреварват. Плуват в постоянно божествено равновесие. Това е друго проявление на величие.
Сътворяването на тази огромна и безкрайна система не представлявало никаква трудност за Великия Творец.
„Сътворихме Ние небесата и земята, и всичко между тях в шест дни, без да Ни засегне умора.” (50: 38) 

Някои тълкуватели определят шестте дни като шест периода. Днес науката потвърждава този израз на Свещения Коран. Тората разглежда шестте дни като обикновени дни, всеки от двадесет и четири часа, и казва, че на седмия ден, събота, „Господ си почина.” Този начин на разяснение показва доколко днешната изопачена Тора е далеч от научните истини, докато Свещеният Коран с айетите си във всяко време и място представлява велико чудо. Тук под ден се разбира особен промеждутък от време. Не трябва да се разбира като време според човешкото измерение. Срокът му се знае единствено от Аллах. Той повелява:
„Той управлява делата от небето до земята, после те се въздигат към Него в един Ден, колкото хиляда години, според вашето броене.”  (32: 5) 

Поради това може да се каже, че Божието понятие за време е съвсем различно от човешките представи. Според някои тълкуватели тези изрази са намек да се покаже продължителността на времето. Но това време е валидно за творенията, докато за Аллах не е в сила никакво понятие за време. Напротив, Аллах е Онзи, Който е облякъл битието в дрехата на времето. Иначе Той е Могъществото, Което удостои за части от секундата Своя „любимец” със събитието мирадж (възнесение), което не може да се побере в представите и в милиарди време. 

Невероятна истина е, че за да се образува един железен електрон, е необходима четирикратна енергия, 4 пъти по-голяма от тази на слънцето. Следователно специалистите в тази област са убедени, че желязото е странна материя, която дошла от небето. Затова Коранът казва:
„...И създадохме желязото. В него има огромна сила и облаги за хората, и за да изпита Аллах кой дори в уединение помага на Него (в религията) и на Неговите пратеници. Аллах е Всесилен, Всемогъщ.” (57: 25) 

На своя конференция директорът на американския космически изследователски център НАСА, проф. д-р Армес Том, бил осведомен за този айет, от който останал изумен. В този момент му бил зададен друг въпрос: „Има ли някаква празнота в атмосферата?” Той отговорил: „Не, не е възможно в атмосферата да има празнота. Ако имаше, щеше да се наруши равновесието във Вселената и измеренията на всички небесни тела. В резултат на това в космическото пространство щеше да има много катаклизми.”
След това на проф. Том бил прочетен следният айет:
„Нима не виждат небето над тях, как Ние го изградихме и го украсихме, и е без процепи?” (50: 6) 

„...Пак обърни взор! Нима виждаш пукнатини? После пак обърни взор веднъж и още веднъж. Взорът ще се върне към теб безсилен и морен.”

(67: 3-4) 

Когато пред един безпристрастен учен бъдат прочетени тези истини, те не оставят място и за най-малкото възражение. Проф. Том с чувство, че трябва да приеме истината, казал: „Още от началото си мисля, че да се оцени Коранът е много трудно! Наистина съм изумен! Как е възможно една книга, която е от преди толкова години, да представя астрономическите факти по невероятно съвършен начин, и дори ни поставя в безсилие...! Нямам точна представа какво са били способни да направят хората преди 1400 години, но това са изключителни факти, които заслужават внимание.” 

Професорът, който знае, че всички трудове са написани въз основа на опити и предположения и че непременно имат недостатъци, след като поразмислил, завършил със следното:
„В никакъв случай това не са думи, основани на човешкия опит. Става ясно, че навлизаме в нов век, в който религията и науката се обединяват. Вече се чувствам в ново време, когато знанията на религията и науката се прегръщат...” 

Разбира се, че тази е истинската наука, а религията, която без съмнение е изпратена от Аллах е Ислямът!
 
Категория: НАУЧНИ ОТКРИТИЯ - ДОКАЗАТЕЛСТВА | Добавил: keuser (15.12.2010)
Разгледали: 1375
Всички коментари: 0
Коментари могат да добавят единствено регистрирани потребител
[ Регистрация | Вход ]