Каталог на статиите

Главна » Статии » КОРАН-И КЕРИМ » ВСИЧКО СВЪРЗАНО СЪС СВЕЩЕНИЯ КОРАН

Няколко знамения!!!
Аллах казва:

"Този [Коран] е низпослан от Господаря на световете."/Сура”Шуара”/26/:192/

"Това е Книга, която низпослахме на теб [о, Мухаммед] благословена, за да размишляват над нейните знамения и за да се поучават разумните хора..."/Сура “Сад”/38:/29/

"Този Коран напътва към най-правото и благовестава вярващите, които вършат праведни дела, че ще имат огромна награда и че за онези, които не вярват в отвъдния живот, сме приготвили болезнено мъчение."/Сура “Исра”/17:/9,10/

"…(О, Мухаммед!) Зарадвай Моите раби, които слушат Словото и следват най-доброто напътствие! (Най-доброто слово и най-доброто напътствие е Словото на Аллах и после словото на Неговия Пратеник). Тези са, които Аллах е напътил, и тези са разумните хора."/Сура “Зумер”/39/:17,18/

"Когато се чете Коранът, слушайте го и мълчете, за да бъдете помилвани!"/Сура “Еараф”/7:/204/

"Онези, които четат Книгата на Аллах и кланят намаза, и дават скрито и явно от онова, което им дарихме, наистина се надяват на търговия, която не ще пропадне."/Сура “Фатир”/35:/29/

"Чети онова, което ти бе разкрито от Книгата! И отслужвай молитвата! Молитвата предпазва от покварата и порицаваното. Най-великото е споменаването на Аллах. Аллах знае какво правите." (АЛ-АНКАБУТ/45)

"Ако бяхме низпослали този Коран върху планина, щеше да я видиш смирена, разцепена от страх пред Аллах. Тези примери ги даваме на хората, за да размислят." (АЛ-ХАШР/21)

"Той е напътствие и милост за вярващите." (АН-НАМЛ/77)

"И сторихме Корана лесен за поучение, но има ли кой да се поучи?" (АЛ-КАМАР/17)

"И нима не размишляват над Корана или сърцата им са под ключ?" (МУХАММАД/24)

"Аллах! Няма друг Бог освен Него ­ Вечноживия, Неизменния! Не Го обзема нито дрямка, нито сън. Негово е онова, което е на небесата и което е на земята. Кой ще се застъпи пред Него, освен с Неговото позволение? Той знае какво е било преди тях и какво ще бъде след тях. От Неговото знание обхващат само онова, което Той пожелае. Неговият Престол вмества и небесата, и земята, и не Му е трудно да ги съхрани. Той е Всевишния, Превеликия."(СУРА АЛ-БАКАРА:255)

"И когато Моите раби те питат за Мен - Аз съм наблизо, откликвам на зова на зовящия, когато Ме позове. Нека и те Ми откликнат, и нека вярват в Мен, за да се напътят!"
(сура Ал-Бакара, айет 186)

Аллах казва:
"И когото Аллах поиска да напъти, разтваря Той гърдите му за Исляма, а когото поиска да остави в заблуда, прави гърдите му тесни, свити, сякаш се издига към небето.( 6:125)

И ти низпослахме Корана с истината, за да потвърди Писанията преди него и да бъде техен свидетел. И отсъждай помежду им според онова, което Аллах е низпослал, и не следвай страстите им вместо истината, която си получил! За всеки от вас сторихме закон и път. И ако желаеше Аллах, щеше да ви стори една общност, но [така стори] за да ви изпита в онова, което ви е дарил. И надпреварвайте се в добрините! Завръщането на всички вас е при Аллах и Той ще ви разкрие онова, по което бяхте в разногласие.(5:48)

"И обърни своето лице към религията правоверен, към природата, според която Аллах е създал хората! Религията на Аллах е неизменна. Тя е правата вяра. Ала повечето хора не разбират."
(сура Ар-Рум, айет 30)

"О, вярващи, често споменавайте Аллах! И Го прославяйте сутрин и вечер! Той е, Който ви благославя, и Неговите ангели, за да ви изведе от тъмнините към светлината. Към вярващите Той е милосърден."
(сура Ал-Азхаб, айети 41-43)

"Аллах низпосла най-прекрасното Слово в Книга със сходни, повтарящи се части. Настръхва от него кожата на онези, които се страхуват от своя Господ, после кожата и сърцата им се смекчават при споменаването на Аллах. Това е напътствието на Аллах. Напътва с него Той когото пожелае. А когото Аллах остави в заблуда, никой не ще го напъти."
(сура Аз-Зумар, айет 23)

"А богобоязливите ще бъдат поведени към Рая на групи. Когато стигнат там, вратите му ще се разтворят. И неговите пазители ще кажат: “Мир вам! Бяхте праведни, затова влезте, тук ще пребивавете вечно!”
А те ще кажат: “Слава на Аллах, Който изпълни към нас Своето обещание и ни остави в наследство тази земя, в Рая да се настаним, където пожелаем.” И колко прекрасна е наградата за дейните!"
(сура Аз-Зумар, айети 73-74)

"Този, който желае да жъне в отвъдния живот, на него ще увеличим жътвата му, а който желае да жъне в земния живот, ще му дадем от него, ала той не ще има дял в отвъдния."
(сура Аш-Шура, айет 20)

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах. Негова е властта и Негова е възхвалата. Той над всяко нещо има сила.
Той е, Който ви сътвори. Някои от вас са неверници, а други ­ вярващи. Аллах е зрящ за вашите дела.
Той сътвори небесата и земята с мъдрост, и ви придаде образ, и направи образа ви превъзходен, и към Него е завръщането.
Той знае всичко на небесата и на земята. И знае какво спотайвате и какво разкривате. Аллах знае съкровеното в сърцата.
Не стигна ли до вас вестта за онези, които не повярваха преди и вкусиха пагубността на своето дело? За тях има болезнено мъчение.(64/1-5)

Към онези, които вярват и тяхното потомство ги последва с вяра ­ ще присъединим към тях потомството им и не ще отнемем нищо от делата им. Всеки човек ще отговаря за делата си.
И бъди търпелив пред повелята на своя Господ! Ти наистина си пред Очите Ни. И прославяй своя Господ с възхвала, когато ставаш!
И нощем Го прославяй, и при скриването на звездите! (52/21,48,49)

Три хадиса:
1.„Майсторите в четенето на Корана (в съдния ден) ще бъдат заедно с пейгамберите, с най-достойните, уважаваните и благочестивите, а този, който заеква и му е трудно, (и въпреки това чете Корана) ще получи двойна награда.” (Муслим, 798)

2.Аише (радийаллаху анха) предава, че Расулюллах (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Четенето на Коран по време на намаз е по-добро от четенето му през друго време. Четенето на Коран не по време на намаз е по-добро от възхваляването на Аллах и провъзгласяването на Неговото величие. Възхваляването на Аллах е по-добро от садаката. Садаката е по-добра от говеенето, а говеенето е защита от Огъня.” [ел-Бейхеки; “Мишкят ел-месабих”]

3.“Четете Корана, защото в Съдния ден той ще се яви застъпник за онзи, който го чете!” (Муслим)"...Господи наш, изпълни ни с търпение и прибери ни отдадени на Теб!” (сура Ал-Араф, айет 126)

Категория: ВСИЧКО СВЪРЗАНО СЪС СВЕЩЕНИЯ КОРАН | Добавил: rrafi (09.01.2011)
Разгледали: 720 | Коментар: 1
Всички коментари: 1
1 keuser   (13.01.2011 21:31)
Аллах да те възнагради, rrafi. Толкова е хубаво, че си подбрала тези айети, които са важни за всекидневния живот на мюсюлманите.

Коментари могат да добавят единствено регистрирани потребител
[ Регистрация | Вход ]